Fantazja - świat kolorów z HPP cz.16 / Fantasy - the world of colors with HPP no.16Hypophosphatasia zwalnia czas !!!
I każda minuta potrafi trwać godzinę.Wszystko co robię w moim życiu opiera się na nie śpieszeniu :) Jak chcę szybciej i szybciej to organizm nie daje rady i spowalnia mnie, przez co wszystko potrafię robić dwa razy wolniej niż kiedyś. Bo nawet jak głowa chce iść do przodu, to nogi stoją w miejscu :)Ma to swoje plusy! Dzięki temu mogę się cieszyć pięknem chwili, zauważać to, co często umyka tym, którzy się spieszą.Doceniam piękno chwili, piękno otaczającego świata, dostrzegam barwy przyrody. Dzięki temu nauczyłam się, jak poprzez obserwację przyrody przewidzieć pogodę. Hypophosphatasia nauczyła mnie cieszyć z tego co mam w danej chwili, w każdym stanie odnajdywać plusy i nie narzekać, bo zawsze może być gorzej. Operacja w 2001 roku pokazała mi, że dziś jestem, a jutro może już mnie nie być. I co wtedy?? Wtedy pozostaną po mnie wspomnienia.A jakie one będą zależy tylko ode mnie dziś tu i teraz :) Staram się nie planować nic na zaś, kochać każdego i dziękować za to, że są przy mnie :) 

Hypophosphatasia slows time !!!

 And every minute can be like an hour :) Everything I do in my life is based on no accelerations of time :)If I want faster and faster, my body gives up and slows me, and most of the things I do two times slower than before. Because even if the head wants to move forward, the legs stand in the place :) This has its advantages! This way I can enjoy the beauty of the moment, notice what often escapes those who are in a hurry.I appreciate the beauty of the moment, the beauty of the surrounding world, I see the colors of nature. As a result, I learned how to predict the weather by watching the nature. Hypophosphatasia taught me to enjoy what I have at the moment, find pros in every situation and do not complain, because it can always be worse. Surgery in 2001 showed me that I am here today, but tomorrow I may not be here anymore.And then what??Then only the memories will remain after me.And what they will be like depend only on me today, here and now :)I try not to plan anything and to love everyone and to thank for the fact that they are with me :)

Komentarze