Cele Fundacji "HypoGenek"

Fundacja "HypoGenek" działa głównie na terenie Polski, współpracując jednocześnie z Fundacjami z całego świata o podobnym obszarze działań. 
Głównym celem jest pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w realizacji celów związanych z funkcjonowaniem w codziennym życiu oraz w leczeniu:
a) ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na Hypophosphatasie,
b) osób niepełnosprawnych ze względu na bardzo rzadkie schorzenia genetyczne,
c) osób niepełnosprawnych ze względu na wypadek,
d) osób niepełnosprawnych ze względu na schorzenia autoimmunologiczne.
Fundacja ze względu na swój charakter będzie zajmowała się ochroną i promocją zdrowia pod kątem chorób rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem Hypophosphatasie poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie. W dalszych planach chcemy również prowadzić działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o znacznym i umiarkowanych stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących na rzadkie choroby. Fundacja będzie się starała współpracować z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w razie potrzeby będzie promować wolontariat poprzez korzystanie z pomocy wolontariuszy, głównie podczas organizowania wszelkich działań charytatywnych.
Foundation "HypoGenek" works mainly in Poland, while cooperating with Foundations around the world with a similar area of ​​operations. The main goal is to help the disabled and their families in achieving the objectives related to the functioning in everyday life and in the treatment of:
a) with particular emphasis on people suffering from Hypophosphatasia,
b) persons with a very rare genetic diseases,
c) persons with disabilities due to accident,
d) persons with disabilities due to autoimmune diseases
Foundation will deal with the protection and promotion of health when it comes to rare diseases, with a particular focus on Hypophosphatasia, through science and education. In further plans, we also want to carry out activities in the sphere of tourism of the disabled, the promotion of employment and professional activation of unemployed persons with severe and moderate degree of disability, with particular emphasis on people suffering from rare diseases. The Foundation will try to work with central and local government and organizations for the disabled and, if necessary, will promote volunteering through the use of the help of volunteers, mainly during organizing of any charity events.

Komentarze